OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO­ JA MUUTOSTYÖILMOITUKSESTA

Selvitys toteutettavasta työstä
 
Kunnossapito­ tai muutostyö

Ilmoitusvelvollisuus   koskee   lähes   kaikkia   muita   osakkaan   suorittamia   töitä   paitsi   tapetointi­   ja maalaustöitä. Osakkaan ilmoituksen tulee sisältää selostus suunnitelluista töistä. Ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy sen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia   yhtiön   tai   toisen   osakkaan   kunnossapitovastuulla   oleviin   rakennuksen,   kiinteistön   tai huoneiston   osiin,   huoneiston   käyttämiseen   tai   kiinteistön   ulkonäköön.   Ilmoitusta   täydennetään tarvittavilla liitteillä kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla. Työn   kuvaukseen   merkitään   esimerkiksi   "keittiön   vesihanan   vaihto",   "kylpyhuoneen   laatoituksen uusiminen   vesieristeineen",   "saunan   rakentaminen   vaatehuoneeseen"   tai   "olohuoneen   muovimaton vaihtaminen laminaattiin".

Rakennustekniset työt

Tässä kohdassa ilmoitetaan huoneistossa suoritettavat rakennustekniset työt, esimerkiksi seuraavasti: "Kylpyhuoneesta   poistetaan   lattia­   ja   seinälaatat,   vesieristys   uusitaan   X­nimisellä vesieristysjärjestelmällä   (ks.   piirros   liitteenä).   Vesieriste   ulotetaan   lattian   lisäksi   seinille,   jotka vesieristetään lattiasta kattoon. Lattia ja seinät laatoitetaan." 

LVI-­laitteisiin tehtävät muutokset (lämpö­, vesi­, viemäri­ ja ilmanvaihtotyöt)
 
Tässä kohdassa ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta yhtiön rakennuksen lämmitys­, tiedonsiirto­, kaasu­,   vesi­,   viemäri­   tai   ilmanvaihtojärjestelmiin.   Tällainen   työ   on   esimerkiksi   lattiakaivon   tai vesipisteen siirto kylpyhuoneessa tai vesi­ ja viemärijohtojen uusiminen huoneistossa.

Sähköjärjestelmiin tehtävät muutokset 

Tässä   kohdassa  ilmoitetaan   työt,   joilla   voi  olla  vaikutusta   yhtiön   rakennuksen   sähköjärjestelmiin. Tällainen työ on esimerkiksi pistorasioiden lisääminen huoneistoon, sähköjohtoasennuksien tekeminen tai huoneistokeskuksen uusiminen. 

Työn suorittajan yhteystiedot 

Näissä kohdissa ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja Y-­tunnus. Y-­tunnuksen voi selvittää osoitteesta www.ytj.fi.

Ehdotus muutostyön valvojaksi

Mikäli osakkaalla on tiedossa oma valvoja tai työnjohtaja, ilmoitetaan tämän nimi ja/tai yritys ja ammatti. Osakkaan tulee huolehtia, että valvojalla/työnjohtajalla on riittävä ammattitaito ja pätevyys. Muussa tapauksessa yhtiöllä on oikeus nimetä työlle valvoja.

Huomioitavaa työn etenemisestä 

Työn aloittaminen

Työtä ei tule aloittaa, ennen kuin isännöitsijä tai hallitus on käsitellyt ilmoituksen. Osakkaalta voidaan tarvittaessa pyytää  työstä  lisäselvityksiä,  esimerkiksi täydennystä  puutteellisiin  työtapaselostuksiin. Osakkaalle ilmoitetaan, kun työn voi aloittaa. 

Viranomaisluvan alaiset työt

Mikäli työ edellyttää viranomaisluvan hakemista, yhtiö hakee luvan osakkaan kustannuksella.

Valvonta ja tarkastukset 

Työn valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset selvitys­, käsittely­ ja valvontakustannukset kuuluvat   osakkaalle.   Yhtiön   valvonta   ei   siirrä   osakkaan   vastuuta   työn   hyvän   rakennustavan mukaisuudesta osakkaalta yhtiölle. Osakkaalle ilmoitetaan työvaiheet, jotka yhtiö haluaa tarkastaa, esimerkiksi vesieristyksen tarkastus. Osakkaan   tulee   ilmoittaa   näiden   työvaiheiden   ajankohta   isännöitsijälle   vähintään   kaksi   työpäivää ennen niiden toivottua tarkastusajankohtaa.

Ilmoitusvelvollisuus toiselle osakkaalle

Yhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa työstä sellaiselle yhtiön toiselle osakkaalle, jonka huoneiston osaan tai tilojen käyttöön toisen osakkaan työ voi vaikuttaa. Esimerkiksi lattiapinnoitteen vaihtamisesta tulee ilmoittaa alakerran osakkaalle. Toisella osakkaalla on oikeus asettaa työlle ehtoja työn aiheuttaman pysyvän haitan tai vahingon välttämiseksi. Yhtiön edustajan tulee valvonnassaan kiinnittää huomiota myös toisten osakkaiden etuun ja asettamiin ehtoihin.